Zespół Szkół w Radziejach

Nocowanie w Szkole klasy piątej.

Email

Ostatnią atrakcją w piątej klasie było „Nocowanie w Szkole” z piątku na sobotę. Program zajęć mieliśmy bardzo bogaty. W piątek o godzinie 15 rozpoczęliśmy od wycieczki rowerowej do bunkrów w Radziejach. Po powrocie i zrobieniu zakupów na wspólne posiłki, rozłożyliśmy namiot, który miał być naszą „bazą”. Przygotowaliśmy ognisko, przy którym spędziliśmy cały wieczór i mieliśmy kolację – pieczone kiełbaski.  Zasypianie trwało od dziesiątej do drugiej w nocy. Rano pobudka już o siódmej, bo po śniadaniu wyprawiliśmy się na rowerach do Sztynortu. Tu czekała nas główna atrakcja rejs jachtem motorowym po jeziorach: Dargin i Kisajno. Rejs ten zawdzięczamy kapitanowi portu panu Markowi Tymcio. W trakcie rejsu każdy miał okazję zasiąść za kołem sterowym. Okazało się, że nie jest to takie trudne. Mieliśmy również ćwiczebny manewr „człowiek za burtą”. W trakcie rejsu pan Marek Tymcio opowiadał nam o żeglarstwie i swojej pracy, a na koniec, w porcie po zacumowaniu jachtu, nauczył nas trzech podstawowych węzłów żeglarskich.

Wychowawca klasy Maciej Westfalewicz i uczniowie podziękowali kapitanowi Portu Sztynort. Po takim rejsie, bardzo głodni, udaliśmy się do tawerny Zęza na pizzę. Zwiedziliśmy port i wróciliśmy do Radziej.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko sekretarki szkolnej w Zespole Szkół im. Bohaterów Września w Radziejach

Email

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko sekretarki szkolnej

w Zespole Szkół im. Bohaterów Września w Radziejach

 

Początek zatrudnienia: 1 września 2017 r.

Wymiar etatu: 1/2

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

a) posiada obywatelstwo polskie;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie był/a karany/a za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

d) ukończył/a co najmniej średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku administracyjnym

f) posiada umiejętność obsługi komputera, dobrą znajomość programów biurowych (Microsoft Excel, Word, PowerPoint), znajomość programów graficznych w zakresie przygotowania zdjęć do druku i na stronę internetową, dyplomów, zaproszeń itp.;

g) posiadanie prawo jazdy kat. B.

h) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

i) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

b. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność dobrej organizacji pracy;

b) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność, staranność, samodzielność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;

c) łatwość komunikowania się i przekazywania informacji, umiejętność pracy w zespole;

d) wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności :

-prowadzenie ewidencji i księgi uczniów;

-wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia)

-sporządzanie dokumentacji dot. wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

-przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji;

-przepisywanie wszelkich pism zleconych przez dyrektora;

-samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem;

-obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki;

-kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły;

-sporządzanie sprawozdań z prowadzonych przez siebie spraw;

-wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych oraz prowadzenie ich rejestrów;

-sporządzanie duplikatów i odpisów świadectw;

-prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. posiadanych druków ścisłego zarachowania;

-dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, z zachowaniem dyskrecji i tajemnicy załatwianych spraw;

-zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania;

-dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

-dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;

-organizacja niezbędnych przeglądów okresowych;

-przestrzeganie Regulaminu Pracy, przepisów bhp i p/poż;

-wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających z potrzeb placówki.

III. Wymagane dokumenty:

a) podanie o pracę;

b) list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata/tki;

e) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku;

g) oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu/niej postępowanie karne;

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;

j) oświadczenie o gotowości podjęcia pracy z dniem 1 września 2017 r.;

k) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Podanie o pracę i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zmianami).

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

  1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 14 czerwca 2017 r. w sekretariacie szkoły (w godz. 8.00 – 15.00) lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko sekretarki szkolnej”.
  2. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po terminie określonym w pkt.1, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
  3. Kandydaci/tki spełniający/e wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i testu praktycznego.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor Zespołu Szkół - tel. 874277011.

 

Zawody w drugiej klasie w szachach

Email

W dniu 08.06.2017 r. został rozegrany w drugiej klasie Szkoły Podstawowej Turniej Klasowy w Szachach. Zawody były podsumowaniem całorocznej pracy uczniów, którzy we wrześniu 2016 r. rozpoczęli naukę gry w szachy. W lutym nauka  została objęta innowacją pedagogiczną. Rozegrano pięć rund po osiem minut. Partie rozgrywane były bez zegarów, jeżeli żaden zawodnik nie zdołał dać mata, sędzia decydował o wygranej na podstawie punktów i sytuacji na szachownicy. Wszyscy walczyli bardzo dzielnie wykazując się dużymi umiejętnościami. Wyniki przedstawiają się następująco:

Dziewczęta                                                  Chłopcy

I miejsce Kinga Mendalka              I miejsce Maksymilian Karczmarz

II  miejsce Monika Pasztor              II miejsce Bartek Sobolewski

III miejsce Julia Pietrusiewicz        III miejsce Wojtek Jankowski

 

Pierwszy Mecz Szachowy pomiędzy Gimnazjum J.A. Helwinga z Węgorzewa a Gimnazjum w Radziejach

Email

W dniu 07.06.2017 r. rozegrany został Pierwszy Mecz Szachowy pomiędzy Gimnazjum J.A. Helwinga z Węgorzewa a Gimnazjum w Radziejach. Z Węgorzewa przyjechało czternastu zawodników w tym jedna dziewczyna. W naszej reprezentacji oprócz gimnazjalistów wystąpili najlepsi szachiści z podstawówki.

Wyniki:

Kategoria open wszyscy z Radziej

I miejsce Tomasz Grochala      gimnazjum

II miejsce Kornelia Bubelska   szkoła podstawowa

III miejsce Jakub Kidaj              szkoła podstawowa

Kategoria gimnazjalistów

I miejsce Dominika Majewska R         I miejsce Tomasz Grochala   R

II miejsce Wiktoria  Bubelska  R          II miejsce Olaf Palmowski    W

III miejsce Agata  Kołowerzo  W          III miejsce Marcel Hryniuk    R

Wyniki uzyskane wskazują na wyraźną dominację Radziej w tej dyscyplinie sportu, a wyniki Kornelii i Kuby są imponujące zajęli drugie i trzecie miejsce w całym turnieju.

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe za udział w tym historycznym spotkaniu. Sklepik szkolny „Hiperstonka” ufundował dla każdego czekolady.

 

Piłkarskie rozgrywki

Email

Szóstego czerwca wybraliśmy się na Zawody Szkół Wiejskich w piłkę nożną. W tym roku po raz pierwszy była kategoria dziewczyn.

W turnieju wzięły udział Radzieje, Perły, Budry i Sobiechy. Na początku było uroczyste otwarcie turnieju. Pierwszy mecz zagraliśmy z Sobiechami. Mógł zakończyć się bezbramkowo, ale niestety zawodnik naszej drużyny wpakował piłkę do własnej bramki. Po meczu nasz trener Pan Maciej Westfalewicz pocieszał nas i dodawał otuchy. Gdy nadszedł czas na następny mecz, nabraliśmy sił. Graliśmy z Budrami i wygraliśmy 1:0. Po tym meczu wiedzieliśmy, że z Pozedrzem nie będzie łatwo. Przegraliśmy z nimi 3:0. olejne były Perły, myśleliśmy, że z nimi będzie pogrom. Ale mecz zakończył się wynikiem 0:0, więc przyszedł czas na rzuty karne. Jednego karnego nie strzeliliśmy, a mieliśmy szansę na 3 miejsce. Za rok jedzie drużyna chłopców i planujemy stworzyć i wytrenować drużynę dziewczyn. Mamy nadzieję, ze wtedy pójdzie nam lepiej.

Julia Majewska


 

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Email

Z okazji Międzynarodowego Dnia  Dziecka – 1 czerwca, mimo pochmurnej i wietrznej pogody , w szkole panowała radosna atmosfera, bowiem przygotowano moc atrakcji dla małych i większych dzieci. Organizatorzy festynu  tradycyjnie  zadbali, żeby był to niezapomniany dzień, a byli nimi Samorząd Uczniowski, Zespół Wychowawców,  Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Radzieje, Rada Sołecka.

Już rano gorące życzenia złożyła wszystkim Pani dyrektor Krystyna Paszkiewicz i ufundowała dla każdego słodki upominek. Następnie szkoła zamieniła się w „Wielki Park Rozrywki” z różnymi atrakcjami. Na sali gimnastycznej  odbył się wspaniały pokaz tańca towarzyskiego, zumby, tańców integracyjnych, grupowych. Po raz pierwszy dzieci mogły pokonywać tor przeszkód jeździeckich, przygotowany przez pana Macieja Westfalewicza.

Na korytarzach szkolnych i w klasach czekały przeróżne gry planszowe, szachy, układanki, klocki, malowano  twarze, swoje marzenia, dzieci z innych krajów, zabawne tatuaże. W klasach czytano książki, śpiewano piosenki, malowano balony, odgadywano zagadki i łamigłówki. A po wyczerpującej zabawie czekały smakołyki tj popcorn, tosty z serem i szpinakiem ze szkolnego ogródka, kiełbaski pieczone i oczywiście lody śmietankowe.

Na zakończenie festynu odbył się mecz sparingowy reprezentacji szkoły podstawowej kontra „Reszta świata”. Po pierwszej połowie wynik był remisowy, co było dużą niespodzianką, ponieważ w drużynie „Reszty świata” grali gimnazjaliści. W drugiej połowie piłkarze SP niestety stracili aż cztery gole. Był to dobry trening i sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Szkół Wiejskich w Perłach.

Festyn okazał się kolejną udaną imprezą szkolną i pozostawił  przeświadczenie, że razem , wspólnymi siłami można zorganizować wspaniałą rozrywkę nie tylko dla dzieci, ale i rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły.

Bo przecież każdy z nas ma w sobie coś z dziecka i dbajmy, by to zachować na zawsze.


 


Strona 1 z 96

Dzisiaj jest: Piątek
23 Czerwca 2017
Dzień Ojca
Imieniny obchodzą
Agrypina, Albin, Bazyli, Józef, Piotr,
Prosper, Wanda, Zenon, Zenona

Do końca roku zostało 192 dni.
Zodiak: Rak
2017
Czerwiec
PnWtŚrCzPtSoNd
12930311234
2567891011
312131415161718
419202122232425
5262728293012
DO WAKACJI POZOSTAŁO 2 Days
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj29
mod_vvisit_counterWczoraj185
mod_vvisit_counterW tygodniu617
mod_vvisit_counterTydzień temu1072
mod_vvisit_counterW miesiącu3341
mod_vvisit_counterMiesiąc temu4787
mod_vvisit_counterRazem269411

Online (20 minut wstecz): 4
Twój IP: 54.166.211.248
,
Dzisiaj: Cze 23, 2017

Sonda

Mój ulubiony przedmiot
 

statystyki

Użytkowników : 24
Artykułów : 684
Odsłon : 161605

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Serwis działa już
4313 dni.