Szkoła Podstawowa w Radziejach

SZKOLNA LISTA PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2017/2018

Email
Informuję, że w LIBRUS Synergia opublikowano listę podręczników obowiązujących na nadchodzący rok szkolny 2017/2018.
Listę, z możliwością jej zawężenia do odpowiedniej klasy, można zobaczyć, klikając tutaj:
https://synergia.librus.pl/podreczniki_szkolne/4e8756fd164211e38caed4ae52a0afd4
W razie jakichkolwiek wątpliwości, zachęcam do kontaktu.

Paszkiewicz Krystyna
 

PÓŁKOLONIE

Email

W dniach 26 – 30  czerwca 207 r. Zespół Szkół w Radziejach zorganizował półkolonie.
Brali w nich udział uczniowie Szkoły Podstawowej z klas I – VI. Zajęcia prowadzili p.Maciej  Józefowicz i p. Maciej Westfalewicz.  
Letni wypoczynek został dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie drużyny, które rywalizowały ze sobą przez cały czas trwania półkolonii.
Przez dwa dni bawili się w podchody. Obie drużyny wykazały się pomysłowością w wymyślaniu zadań, wyboru trasy podchodów i znalezieniu kryjówki.  W ostatnim dniu grupy rywalizowały ze sobą grając w piłkę nożną, siatkówkę        i koszykówkę, rozwiązywały zagadki sprawnościowe i musiały się wykazać wiedzą w quizie.
Uczestnicy wykonywali również prace plastyczne  obrazujące zajęcia na półkoloniach. Wymyślali gry i zabawy. Dużym powodzeniem cieszyła się gra w zdobywanie flagi.
Zorganizowane zostały dwie wycieczki:  
1.    do Twierdzy Boyen w Giżycku
2.    doMiasteczka Kowbojskiego Mrongoville w Mrągowie. 
W ostatnim dniu uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w półkoloniach i  nagrody.


 

Nocowanie w Szkole klasy piątej.

Email

Ostatnią atrakcją w piątej klasie było „Nocowanie w Szkole” z piątku na sobotę. Program zajęć mieliśmy bardzo bogaty. W piątek o godzinie 15 rozpoczęliśmy od wycieczki rowerowej do bunkrów w Radziejach. Po powrocie i zrobieniu zakupów na wspólne posiłki, rozłożyliśmy namiot, który miał być naszą „bazą”. Przygotowaliśmy ognisko, przy którym spędziliśmy cały wieczór i mieliśmy kolację – pieczone kiełbaski.  Zasypianie trwało od dziesiątej do drugiej w nocy. Rano pobudka już o siódmej, bo po śniadaniu wyprawiliśmy się na rowerach do Sztynortu. Tu czekała nas główna atrakcja rejs jachtem motorowym po jeziorach: Dargin i Kisajno. Rejs ten zawdzięczamy kapitanowi portu panu Markowi Tymcio. W trakcie rejsu każdy miał okazję zasiąść za kołem sterowym. Okazało się, że nie jest to takie trudne. Mieliśmy również ćwiczebny manewr „człowiek za burtą”. W trakcie rejsu pan Marek Tymcio opowiadał nam o żeglarstwie i swojej pracy, a na koniec, w porcie po zacumowaniu jachtu, nauczył nas trzech podstawowych węzłów żeglarskich.

Wychowawca klasy Maciej Westfalewicz i uczniowie podziękowali kapitanowi Portu Sztynort. Po takim rejsie, bardzo głodni, udaliśmy się do tawerny Zęza na pizzę. Zwiedziliśmy port i wróciliśmy do Radziej.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko sekretarki szkolnej w Zespole Szkół im. Bohaterów Września w Radziejach

Email

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko sekretarki szkolnej

w Zespole Szkół im. Bohaterów Września w Radziejach

 

Początek zatrudnienia: 1 września 2017 r.

Wymiar etatu: 1/2

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

a) posiada obywatelstwo polskie;

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

c) nie był/a prawomocnie skazany/a za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie był/a karany/a za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

d) ukończył/a co najmniej średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku administracyjnym

f) posiada umiejętność obsługi komputera, dobrą znajomość programów biurowych (Microsoft Excel, Word, PowerPoint), znajomość programów graficznych w zakresie przygotowania zdjęć do druku i na stronę internetową, dyplomów, zaproszeń itp.;

g) posiadanie prawo jazdy kat. B.

h) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

i) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

b. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność dobrej organizacji pracy;

b) obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność, staranność, samodzielność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;

c) łatwość komunikowania się i przekazywania informacji, umiejętność pracy w zespole;

d) wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności :

-prowadzenie ewidencji i księgi uczniów;

-wykonywanie wszelkich czynności związanych z ruchem uczniów (przyjęcia, przeniesienia)

-sporządzanie dokumentacji dot. wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

-przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji;

-przepisywanie wszelkich pism zleconych przez dyrektora;

-samodzielne redagowanie pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem;

-obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki;

-kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły;

-sporządzanie sprawozdań z prowadzonych przez siebie spraw;

-wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych oraz prowadzenie ich rejestrów;

-sporządzanie duplikatów i odpisów świadectw;

-prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. posiadanych druków ścisłego zarachowania;

-dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, z zachowaniem dyskrecji i tajemnicy załatwianych spraw;

-zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania;

-dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

-dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;

-organizacja niezbędnych przeglądów okresowych;

-przestrzeganie Regulaminu Pracy, przepisów bhp i p/poż;

-wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających z potrzeb placówki.

III. Wymagane dokumenty:

a) podanie o pracę;

b) list motywacyjny i CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata/tki;

e) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku;

g) oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu/niej postępowanie karne;

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;

j) oświadczenie o gotowości podjęcia pracy z dniem 1 września 2017 r.;

k) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Podanie o pracę i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zmianami).

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

  1. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 14 czerwca 2017 r. w sekretariacie szkoły (w godz. 8.00 – 15.00) lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko sekretarki szkolnej”.
  2. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po terminie określonym w pkt.1, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym.
  3. Kandydaci/tki spełniający/e wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i testu praktycznego.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor Zespołu Szkół - tel. 874277011.

 

Zawody w drugiej klasie w szachach

Email

W dniu 08.06.2017 r. został rozegrany w drugiej klasie Szkoły Podstawowej Turniej Klasowy w Szachach. Zawody były podsumowaniem całorocznej pracy uczniów, którzy we wrześniu 2016 r. rozpoczęli naukę gry w szachy. W lutym nauka  została objęta innowacją pedagogiczną. Rozegrano pięć rund po osiem minut. Partie rozgrywane były bez zegarów, jeżeli żaden zawodnik nie zdołał dać mata, sędzia decydował o wygranej na podstawie punktów i sytuacji na szachownicy. Wszyscy walczyli bardzo dzielnie wykazując się dużymi umiejętnościami. Wyniki przedstawiają się następująco:

Dziewczęta                                                  Chłopcy

I miejsce Kinga Mendalka              I miejsce Maksymilian Karczmarz

II  miejsce Monika Pasztor              II miejsce Bartek Sobolewski

III miejsce Julia Pietrusiewicz        III miejsce Wojtek Jankowski

 

Pierwszy Mecz Szachowy pomiędzy Gimnazjum J.A. Helwinga z Węgorzewa a Gimnazjum w Radziejach

Email

W dniu 07.06.2017 r. rozegrany został Pierwszy Mecz Szachowy pomiędzy Gimnazjum J.A. Helwinga z Węgorzewa a Gimnazjum w Radziejach. Z Węgorzewa przyjechało czternastu zawodników w tym jedna dziewczyna. W naszej reprezentacji oprócz gimnazjalistów wystąpili najlepsi szachiści z podstawówki.

Wyniki:

Kategoria open wszyscy z Radziej

I miejsce Tomasz Grochala      gimnazjum

II miejsce Kornelia Bubelska   szkoła podstawowa

III miejsce Jakub Kidaj              szkoła podstawowa

Kategoria gimnazjalistów

I miejsce Dominika Majewska R         I miejsce Tomasz Grochala   R

II miejsce Wiktoria  Bubelska  R          II miejsce Olaf Palmowski    W

III miejsce Agata  Kołowerzo  W          III miejsce Marcel Hryniuk    R

Wyniki uzyskane wskazują na wyraźną dominację Radziej w tej dyscyplinie sportu, a wyniki Kornelii i Kuby są imponujące zajęli drugie i trzecie miejsce w całym turnieju.

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe za udział w tym historycznym spotkaniu. Sklepik szkolny „Hiperstonka” ufundował dla każdego czekolady.

 


Strona 8 z 104

Dzisiaj jest: Wtorek
12 Grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Adelajda, Aleksander, Dagmara, Paramon,
Suliwoj

Do końca roku zostało 20 dni.
Zodiak: Strzelec
2017
Grudzień
PnWtŚrCzPtSoNd
127282930123
245678910
311121314151617
418192021222324
525262728293031
DO WAKACJI POZOSTAŁO 192 Days
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj121
mod_vvisit_counterWczoraj139
mod_vvisit_counterW tygodniu260
mod_vvisit_counterTydzień temu1331
mod_vvisit_counterW miesiącu2216
mod_vvisit_counterMiesiąc temu7162
mod_vvisit_counterRazem301457

Online (20 minut wstecz): 8
Twój IP: 54.196.182.102
,
Dzisiaj: Gru 12, 2017

Sonda

Mój ulubiony przedmiot
 

statystyki

Użytkowników : 24
Artykułów : 732
Odsłon : 176978

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 
Serwis działa już
4485 dni.