Szkoła Podstawowa w Radziejach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Przetargi Zapytanie ofertowe „Wymiana stolarki okiennej i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radziejach”

Zapytanie ofertowe „Wymiana stolarki okiennej i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radziejach”

Email

Radzieje, dnia 25 maja 2015 r.

OFERENCI

-wg rozdzielnika-

Znak sprawy:  ZSz. 361- 1/15

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Zespół Szkół w Radziejach, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wymiana stolarki okiennej i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radziejach”.

 1. I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Radziejach.

 

TERMIN WYKONANIA USŁUGI: do dnia 31 lipca 2015 r.

 1. II. Zakres zamówienia:

Zakres prac remontowo-budowlanych do wykonania:

-        wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową z PCV z szybami bezpiecznymi

-        zamurowanie otworów okiennych po oknach

-        wykonanie trzpieni żelbetowych

-        wykonanie żelbetowych nadproży okiennych

-        tynkowanie ścian

-        montaż nowych podokienników

-        ocieplenie ściany szczytowej styropianem gr. 12 cm

-        cyklinowanie parkietu

-        malowanie linii wyznaczających boiska

-        lakierowanie parkietu

-        malowanie sufitu

-        malowanie ścian

-        malowanie lamperii o wys. 3m

Szczegółowy zakres zamówienia należy ustalić bezpośrednio z Zamawiającym. Zamawiający udostępni przedmiar robót do wykonania. Przedmiar robót nie stanowi jednak podstawy do wykonania wyceny zakresu robót. Stanowi tylko zarys remontu.

 1. III. Postanowienia ogólne
  1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
  3. Unieważnienie postępowania lub niedokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
  4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:
  1. 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
  2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

a)   dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)   zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.

 

 1. V. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Wymiana stolarki okiennej i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radziejach”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

 1. VI. Termin składania ofert: do 9 czerwca 2015 r. (wtorek), godz. 1200

 

 1. VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 %,  w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół w Radziejach ul. Węgorzewska 16, Radzieje, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 9 czerwca 2015 r. (wtorek), godz. 1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

 1. IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Krystyna Paszkiewicz, tel. 87 427 70 11 (w godz. 800-1400).

 

W imieniu Zamawiającego

 

 

 

Załącznik nr  1

do zapytania ofertowego

…………………..…………………… ……………………………………….

(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres) (miejscowość, data)

 

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wymiana stolarki okiennej i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radziejach”.

Ja/My niżej podpisani

 1. …………………………………………………………………………………………………...........
 2. ………………………………………………………………………………………………………...

(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres firmy)

 

Numer telefonu: ……………………………..                      Nr faksu: ……………………………..           ….

Numer REGON: ……………………………..                      Numer NIP: ……………………………..

Nawiązując do zapytania z dnia 25 maja 2015 r. na „Wymiana stolarki okiennej i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radziejach” składam/y ofertę i oświadczam/y, że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami zawartymi w ww. zapytaniu ofertowym
i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

 

Oferuję/emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto: …………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………..)

 

 1. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia i zawiera wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia.
 2. Zobowiązuję/emy się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.
 3. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
 4. Oświadczam/y, że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, w terminie i miejscu ustalonym z Zamawiającym.
 5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest: ……………………………………………………………………………….....

 

Załącznikami do oferty są:

a) …………………………………………………….

b) …………………………………………………….

c) …………………………………………………….

……………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

 

pobierz pdf

 
2019
Lipiec
PnWtŚrCzPtSoNd
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
52930311234
DO WAKACJI POZOSTAŁO -26 Days
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj157
mod_vvisit_counterWczoraj281
mod_vvisit_counterW tygodniu1386
mod_vvisit_counterTydzień temu2174
mod_vvisit_counterW miesiącu5475
mod_vvisit_counterMiesiąc temu8063
mod_vvisit_counterRazem441258

Online (20 minut wstecz): 5
Twój IP: 3.92.28.84
,
Dzisiaj: Lip 19, 2019

statystyki

Użytkowników : 13
Artykułów : 871
Odsłon : 254927

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Serwis działa już
5069 dni.