Start Doradztwo edukacyjno-zawodowe PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Email

PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla gimnazjum.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, programów edukacyjnych UE oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
 4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery      i podjęcia roli zawodowej.
 6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
 7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewniania ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej - zawartych w planie wychowawczym szkoły.
 10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno–pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego itp.

Formy pracy:

 • informacja edukacyjna i zawodowa
 • konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów – decyzje
 • tworzenie bazy informacyjnej
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego (szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące
 • doradzanie rodzicom uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
 • współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną
 • gromadzenie i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej
 • organizacja imprez o tematyce zawodoznawczej.

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak problemy zdrowotne, adaptacja                    w nowych warunkach, mobilność.
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych                            i zawodowych.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

REALIZACJA CELÓW:

 

4.    Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

Wykonawca

Termin

Sposób dokumentowania

Uwagi

Bilans czasu

 

1

 

Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie

im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

 

Prelekcja dla rodziców uczniów kl. III na temat "Możliwe ścieżki edukacyjne po ukończeniu gimnazjum. Jak wspomagać dziecko w wyborze przyszłej szkoły i zawodu

 

doradca zawodowy z PP-P

 

marzec

 

plan i sprawozdanie ze spotkania

 

 

 

2

 

Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych

i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

Indywidualne porady

w umówionych godzinach.

szkolny doradca zawodowy

 

wg potrzeb

 

dziennik

 

 

 

3

Pomoc w korzystaniu z z informatorów o "świecie zawodów"  - w tym multimedialnych

i internetowych.

szkolny doradca zawodowy, bibliotekarka

 

wg potrzeb

 

dziennik

 

 

 

4

 

 

Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Rozpoznanie w oparciu o posiadaną dokumentację oraz przy współpracy z wychowawcą

i nauczycielami przedmiotowymi wykazu uczniów kwalifikujących się do wsparcia indywidualnego

 

doradca, wychowawcy, nauczyciele

 

po pierwszym okresie

 

wykaz uczniów zakwalifikowanych

 

 

 

5

Indywidualne porady dla rodziców

 

szkolny doradca zawodowy

 

wg potrzeb

 

dziennik

 

 

1.Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

 

6

 

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 

Przeprowadzenie sondażu dotyczącego zapotrzebowania na informację i zakres pomocy

w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej [kl. III]

 

szkolny doradca zawodowy, wychowawcy klas

 

grudzień

 

 

 

7

 

Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

Cykl zajęć - Poznaję siebie

 

szkolny doradca zawodowy przy współpracy PP-P

cały okres

 

dziennik doradcy zawodowego

 

 

 

8

Poznawanie zawodów. Podejmowanie wstępnych decyzji o wyborze w kl. III

II okres

 

 

9

Informacja edukacyjna i zawodowa.

cały okres

 

 

 

10

Konfrontacja wyników samooceny z wymaganiami szkół i zawodów. Wsparcie przy podejmowaniu decyzji.

 

marzec - czerwiec

 

 

 

11

 

Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla gimnazjum.

Zbieranie i gromadzenie: a) informacji drukowych (informatory, ulotki, czasopisma specjalistyczne, wycinki z prasy; b) informacji multimedialnych (płyty CD, kasety video, filmy, programy komputerowe). Tworzenie biblioteczki na użytek uczniów, nauczycieli, rodziców.

 

szkolny doradca zawodowy.

 

cały okres

 

 

 

 

 

12

 

Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

Uczestnictwo w zewnętrznych formach kształcenia

i doskonalenia, współpraca z innymi doradcami .

szkolny doradca zawodowy

 

cały okres

uzyskane zaświadczenia

 

 

 

13

Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

 

Udzielanie  porad dla rodziców i nauczycieli.

 

szkolny doradca zawodowy przy współpracy PP-P

 

cały okres

 

dziennik doradcy zawodowego, scenariusz spotkań

 

 

 

14

Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

 

Tworzenie bazy pomocy dydaktycznych.

 

 

cały okres

 

 

 

 

2.Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja w nowych warunkach pracy i mobilność zawodowa

 

15

Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów

w różnych obszarach świata pracy, instytucji                        i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży

z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, programów edukacyjnych UE oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych

 

Prelekcja dla uczniów.

 

szkolny doradca zawodowy przy współpracy PP-P

 

wg potrzeb

 

wpis do

dziennika doradcy zawodowego

 

 

 

16

Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

 

Zajęcia grupowe

 

szkolny doradca zawodowy

 

I  okres

 

dziennik doradcy zawodowego,

 

 

 

17

 

Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych

i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

 

Konsultacje indywidualne

 

szkolny doradca zawodowy

 

cały okres

wpis do dziennika doradcy, korespondencja

z PP-P

 

 

 

18

Kierowanie, w sprawach trudnych,

do specjalistów: doradców zawodowych

w poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

 

Bieżąca współpraca z PP-P

 

szkolny doradca zawodowy

 

według potrzeb

 

wpis do dziennika, kopie pism

 

 

 

19

 

Diagnozowanie  zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia

i kariery zawodowej.

 

Ankiety i wywiady indywidualne, diagnozujące problemy i potrzeby uczniów w zakresie zdrowia, mobilności zawodowej, bezrobocia.

 

szkolny doradca, wychowawcy klas

 

listopad

wzór ankiety, sprawozdanie, dziennik pracy szkolnego doradcy

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia

 

21

Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów

do wyboru drogi zawodowej - zawartych

w programie wychowawczym szkoły.

 

Kontakty indywidualne i zespołowe.

 

szkolny doradca zawodowy

 

cały okres

 

 

 

 

 

22

Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa: kuratorium oświaty, centra informacji

i planowania kariery zawodowej, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, powiatowy urząd pracy, wojewódzka komenda OHP, zakład doskonalenia zawodowego itp.

 

Spotkania, konsultacje z PP-P oraz z PUP

szkolny doradca zawodowy, pedagog szkolny

 

listopad

 

zapis w dzienniku

 

 

 

23

Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu

i kierunku kształcenia.

 

Współpraca z biblioteką, PUP

 

szkolny doradca zawodowy

 

cały okres

 

 

 

 

24

Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

 

Gromadzenie i systematyczna aktualizacja informacji edukacyjnej i zawodowej.

 

szkolny doradca zawodowy

 

cały okres

 

 

 

 

25

Organizacja imprez szkolnych o tematyce zawodoznawczej, w tym w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

 

Współpraca z PP-P, nauczycielami

szkolny doradca zawodowy, wychowawcy

wrzesień

październik

artykuły w prasie

i na stronie szkoły

 

 

26

 

Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

Uczestnictwo w zewnętrznych formach kształcenia

i doskonalenia, współpraca z innymi doradcami .

szkolny doradca zawodowy

 

według ofert

zaświadczenia

i dyplomy

 

 

5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych

 

27

Współpraca z wychowawcami klas w organizacji zajęć dotyczących poznawania siebie

i planowania własnej ścieżki edukacyjnej

 

Współpraca z wychowawcami

 

szkolny doradca zawodowy

 

w zależności od potrzeb

 

wpis w dzienniku

 

 

 

 
2018
Grudzień
PnWtŚrCzPtSoNd
1262728293012
23456789
310111213141516
417181920212223
524252627282930
631123456
DO WAKACJI POZOSTAŁO 189 Days
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj18
mod_vvisit_counterWczoraj258
mod_vvisit_counterW tygodniu1787
mod_vvisit_counterTydzień temu1685
mod_vvisit_counterW miesiącu3871
mod_vvisit_counterMiesiąc temu5835
mod_vvisit_counterRazem386965

Online (20 minut wstecz): 5
Twój IP: 54.164.198.240
,
Dzisiaj: Gru 16, 2018

statystyki

Użytkowników : 13
Artykułów : 831
Odsłon : 229490

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
Serwis działa już
4854 dni.