Szkoła Podstawowa w Radziejach

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Plan pracy doradcy zawodowego

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Radziejach

Email

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września w Radziejach link

 

Wewnątrszskolny system doradztwa zawodowego w SP

Email

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Radziejach

Zatwierdzony przez radę pedagogiczną w dniu 14 listopada 2017 r. -

WSTĘP

Doradztwo zawodowe to długofalowa działalność wychowawcza, mająca na celu przygotowanie uczniów do podejmowania kolejnych decyzji edukacyjno-zawodowych, wspieranie w planowaniu własnej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej.

To pomoc polegająca na prowadzeniu zajęć grupowych i udzielaniu indywidualnych porad zawodowych na kolejnych etapach dokonywania wyboru typu szkoły, kierunku kształcenia.

Prowadzone jest na różnych etapach kształcenia:
1. klasy I – III - preorientacja zawodowa dzieci;
2. klasy IV  – VI - orientacja zawodowa;

3. klasy VII – VIII - poradnictwo zawodowe decyzyjne.

System doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu właściwego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia (lekcje, zajęcia pozalekcyjne, imprezy  i uroczystości, warsztaty itp.).

System określa rolę, zadania i formy pracy edukacyjno-zawodowej szkoły.

Za realizację WSDZ odpowiada dyrektor, doradca zawodowy i rada pedagogiczna.

 

WSDZ zakłada, że:

 1. Wybór zawodu jest procesem będącym sekwencją decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.
 2. Na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy.
 3. Na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, zdolności), zainteresowania, umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości, czynniki emocjonalne, zdrowotne, a także wpływ otoczenia i aktywność własna.
 4. WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 5. Działania w ramach WSDZ muszą być realizowane systematyczne.
 6. WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli. Koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.
 7. Działania edukacyjno-zawodowe doradcy zawodowego są planowane i systematycznie realizowane, zgodnie z planem pracy.

WSDZ obejmuje następujące obszary działania:

- pracę z uczniami

- pracę z nauczycielami

- pracę z rodzicami.

CELE

Celem głównym jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Wskazuje on konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych.

Cele szczegółowe:

Uczniowie:

 1. Rozwijają umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowania właściwych relacji społecznych.
 2. Wiedzą jak rozwijać swoje zainteresowania.
 3. Posiadają informacje o zawodach, ofercie edukacyjnej i rynku pracy.
 4. Potrafią podejmować decyzje w oparciu o wiedzę o swoich zasobach.

Nauczyciele:

 1. Potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów.
 2. Rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje uczniów.
 3. Wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, kierują do specjalistów.
 4. Znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji.
 5. Włączają partnerów szkoły w proces orientacji i doradztwa zawodowego.

Rodzice:

 1. Znają mocne i słabe strony swojego dziecka.
 2. Są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „pierwszych doradców”.
 3. Znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu .
 4. Znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji.
 5. Wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci.

 

PRACA Z UCZNIAMI

Formy pracy adresowane do uczniów:

 1. Badanie zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, ankieta).
 2. Zajęcia grupowe służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych.
 3. Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem.
 4. Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach.
 5. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 6. Udzielanie indywidualnych porad uczniom.
 7. Organizowanie wycieczek.

Metody w poradnictwie grupowym:

 1. Aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja.
 2. Metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról.
 3. Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy).
 4. Metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu, programy multimedialne, prezentacje multimedialne.
 5. Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.
 6. Techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne, gry i zabawy.

 

PRACA Z RODZICAMI

 1. Prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów (tj. konsultacje, spotkania klasowe z doradcą zawodowym, pedagogiem szkolnym, wychowawcą).
 2. Zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci (np. prelekcje, warsztaty i inne formy pracy prowadzone przez doradcę zawodowego, psychologa, pedagoga szkolnego).
 3. Przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego na spotkaniach klasowych, prelekcjach, konsultacjach indywidualnych.
 4. Indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp. ). Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

ZADANIA DYREKTORA

Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków do prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole i przestrzegania przepisów prawnych w tym zakresie.

ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu            z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
 5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 6. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Współpraca z rodzicami – organizacja spotkań, udzielanie indywidualnych porad.
 8. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradnią psychologiczno –pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 1. Zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 2. Realizacja treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, związanych z przygotowaniem uczniów do wyboru drogi zawodowej, umiejętnościami potrzebnymi w życiu zawodowym.
 3. Realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, ujętych w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły.
 4. Podejmowanie działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru szkoły ponadpodstawowej i zawodu.
 5. Przybliżanie uczniom sposobów poznawania zawodów, osobowości i kierunków kształcenia.
 6. Zapewnienie uczniom pomocy doradczej w zakresie orientacji zawodowej.

EFEKTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA WSDZ W SZKOLE

 1. Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów.
 2. Pomoc rodzicom i opiekunom w planowaniu kariery zawodowej ich dzieci.
 3. Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
 4. Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.
 5. Zrozumienie mechanizmów rynku pracy.
 6. Świadome planowanie swoich działań.
 7. Świadomość ponoszenia konsekwencji złych decyzji.
 8. Wspieranie motywacji wewnętrznej.

EWALUACJA

Ewaluacja WSDZ jest stałym elementem wdrażania działań doradczych w szkole, aby propozycje zajęć były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów i ich rodziców. Na podstawie ankiety ewaluacyjnej oraz wywiadów doradca zawodowy na koniec roku szkolnego sporządzi sprawozdanie.

Opracowała: Krystyna Paszkiewicz – doradca zawodowy

 

WYJAZD NA DZIEŃ OTWARTY W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNCH

Email
21 marca uczniowie klasy III gimnazjum w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego wyjechali do Węgorzewa. Odwiedzili Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Zawodowych, ponieważ odbywał się w nich Dzień Otwarty. Gimnazjaliści poznali bazę szkół, oferty kształcenia, skorzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez uczniów i nauczycieli z LO i ZSZ. Dominika, Wiktoria i Marceli wykazali się wiedzą i zdobyli certyfikaty, na podstawie których będą mogli otrzymać pierwsze "6" w LO (jeżeli wybiorą tę szkołę jako kolejny etap swojej edukacji).
 

SPOTKANIE Z SĘDZIĄ

Email
W ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego 4 XI 2016 r. w Gimnazjum odbyło się spotkanie z Prezesem Sądu Rejonowego w Kętrzynie - sędzią Panią Jolantą Litwinowicz.
Sędzia przedstawiła między innymi wykonywany przez siebie zawód, ścieżkę kariery zawodowej, zakres wykonywanych zadań, niezbędne predyspozycje, wymagania stawiane kandydatom.
Wspomniała o innych zawodach prawniczych. Opowiedziała o pracy sądu i orzekaniu wyroków. W swojej wypowiedzi zawarła też kilka wskazówek wychowawczych dla uczniów, mających na celu nie tylko uniknięcie konfliktu z prawem.

Uczniowie Gimnazjum przygotowują się do podjęcia decyzji związanych z ich przyszłą karierą zawodową. Być może efektem spotkania będzie wybór przez któregoś z uczniów prawa jako kierunku studiów.


 

Bądź autorem swojej kariery - c.d.

Email
W dniach 17 - 23 października trwa w Polsce 8 Ogólnopolski Tydzień Kariery. W tym roku przyświeca mu hasło „Bądź autorem swojej kariery”.  W ramach OTK w Zespole Szkól w Radziejach po raz drugi odbyła się II Szkolna Giełda Zawodów. Każda z klas przygotowała w dowolnej formie prezentację wybranego zawodu oraz ulotkę z informacjami na jego temat. Były wiersze, piosenki, inscenizacje, ciekawostki, quiz dotyczący nieznanych zawodów….; było wesoło!
Przedstawiono między innymi zawody policjanta ruchu drogowego, leśniczego, zegarmistrza, sportowca, modelki, trenera fitness, muzyka.
Przed rozpoczęciem Giełdy Zawodów uczniowie obejrzeli pokaz przygotowany przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejach. Zademonstrowali oni działanie gaśnicy. To bowiem pierwszy sprzęt, po który sięgamy w razie pożaru.  Następnie komendant OSP - Marcin Mozyro poinformował o tworzeniu Młodzieżowej Drużyny Strażackiej. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów.
Na zakończenie Giełdy wystąpił nasz gość -  Pani Irena Dziadoń – starszy specjalista służby leśnej ds. edukacji, ochrony przyrody i lasu w Nadleśnictwie Srokowo. Opowiedziała o pracy leśnika.
Giełda pokazała różnorodność zawodów, uświadomiła, ze karierę zawodową można budować na własnych zainteresowaniach, pasjach.


 


Strona 1 z 2
2019
Październik
PnWtŚrCzPtSoNd
130123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031123
DO WAKACJI POZOSTAŁO 252 Days
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj125
mod_vvisit_counterWczoraj387
mod_vvisit_counterW tygodniu1939
mod_vvisit_counterTydzień temu2964
mod_vvisit_counterW miesiącu6788
mod_vvisit_counterMiesiąc temu10019
mod_vvisit_counterRazem473330

Online (20 minut wstecz): 9
Twój IP: 3.85.245.126
,
Dzisiaj: Paź 18, 2019

statystyki

Użytkowników : 13
Artykułów : 882
Odsłon : 269446

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 166 gości 
Serwis działa już
5160 dni.